S01 ดิ๊พโซ่ แฮร์ คัลเลอร์ สีดำธรรมชาติ เอ็น 1/0
S02 ดิ๊พโซ่ แฮร์ คัลเลอร์ สีน้ำตาลเข้ม เอ็น 3/0
S03 ดิ๊พโซ่ แฮร์ คัลเลอร์ สีน้ำตาลธรรมชาติ เอ็น 4/0
S04 ดิ๊พโซ่ แฮร์ คัลเลอร์ S04 สีน้ำเงินเข้ม ดีบี 1/8
S05 ดิ๊พโซ่ แฮร์ คัลเลอร์ S05 สีน้ำตาลประกายทองเข้ม จีบี 4/32
S06 ดิ๊พโซ่ แฮร์ คัลเลอร์ S06 สีลูกนัทประกายทอง บีอาร์ 8/7
S07 ดิ๊พโซ่ แฮร์ คัลเลอร์ S07 สีน้ำตาลประกายทอง จีบี 5/23
S08 ดิ๊พโซ่ แฮร์ คัลเลอร์ S08 สีบลอนด์กลางประกายหมอก เอ 8/11
S09 ดิ๊พโซ่ แฮร์ คัลเลอร์ S09 สีบลอนด์อ่อนพิเศษประกายเงิน เอสบี 12/81
S10 ดิ๊พโซ่ แฮร์ S10 คัลเลอร์ สีเทาหม่น เอ 8/01
S11 ดิ๊พโซ่ แฮร์ คัลเลอร์ S11 สีมะฮอกกานีประกายแดงเข้ม อาร์เอ็ม 4/45
S12 ดิ๊พโซ่ แฮร์ คัลเลอร์ S12 สีทองแดงประกายแดง ซีบี 7/45
S13 ดิ๊พโซ่ แฮร์ คัลเลอร์ S13สีบลอนด์เขียวสาหร่ายประกายทอง จี 6/3
S14 ดิ๊พโซ่ แฮร์ คัลเลอร์ S14 สีน้ำตาลอ่อนพิเศษประกายทองจัด เอสจี 9/32
S15 ดิ๊พโซ่ แฮร์ คัลเลอร์ S15 สีเขียวประกายทอง จี 8/32
S16 ดิ๊พโซ่ แฮร์ คัลเลอร์ S16 สีบลอนด์ทองประกายเขียวทอง ซีจี 3/2
S17 ดิ๊พโซ่ แฮร์ คัลเลอร์ S17 สีบลอนด์เทาอมเขียวประกายหมอก ซีจี 3/1
S18 ดิ๊พโซ่ แฮร์ คัลเลอร์ S18 สีบลอดน์ทองจัดประกายทองจัด เอสจี 10/23
SP19 ดิ๊พโซ่ แฮร์ คัลเลอร์ SP19 สีทองแดงประกายส้ม อาร์จี 7/43
SP20 ดิ๊พโซ่ แฮร์ คัลเลอร์ SP20 สีม่วงประกายแดง อาร์วี 5/6
SP21 ดิ๊พโซ่ แฮร์ คัลเลอร์ SP21 สีม่วงไวโอเลต อาร์วี 0/56
SP22 ดิ๊พโซ่ แฮร์ คัลเลอร์ SP22 สีชมพู อาร์วี 0/55
SP23 ดิ๊พโซ่ แฮร์ คัลเลอร์ SP23 สีแดงทับทิม อาร์ 0/44
SP24 ดิ๊พโซ่ แฮร์ คัลเลอร์ SP24 สีขาวมุก พีแอล 9/11
SP25 ดิ๊พโซ่ แฮร์ คัลเลอร์ SP25 สีน้ำตาลโค้กเข้ม ซีบี 4/75
SP26 ดิ๊พโซ่ แฮร์ คัลเลอร์ SP26 สีน้ำตาลทองเข้มประกายหมอก จีเอ 4/31
SP27 ดิ๊พโซ่ แฮร์ คัลเลอร์ SP27 สีน้ำตาลมะออกกนีเข้ม บีวี 4/64
SP28 ดิ๊พโซ่ แฮร์ คัลเลอร์ SP28 สีน้ำตาลกาแฟเข้ม เอ็นบี 4/07